آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده – نوبت دوم صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

شركت: سرمايه گذاري وثوق امین (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ در سالن کنفرانس شرکت به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.     دستور جلسه: ۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد.  ... ادامه مطلب

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شركت: سرمايه گذاري وثوق امین (سهمی عام) نماد: وجامی شماره ثبت: ۲۲۷۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۵۰ بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری وثوق امین (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در سالن کنفرانس شرکت به آدرس خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، خیابان فیاضی، خیابان آقا بزرگی تا انتها، به سمت ولیعصر خیابان اکبری ، بن بست یزدانی، پلاک ۲، موسسه فرهنگی هنر سمر برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.     دستور جلسه: ۱- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه هیأت مدیره ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه ۳- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد.  ... ادامه مطلب