سرمایه گذاری ها

وضعیت سرمایه گذاری های شرکت

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ به ترتیب شامل سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۹۹% و سرمایه گذاری  های بلند مدت (غیر بورسی) ۱% می باشد.

ترکیب سرمایه گذاری های کوتاه مدت منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

عمده سهام موجود در سرفصل سرمایه گذاری های کوتاه مدت شامل اوراق خزانه دولتی، اوراق اجاره و شرکت سرمایه گذاری جامی می باشد.